یکی از شایع ترین عفونت های مرتبط با بیوفیلم، پوسیدگی دندان است که بیش از 60 درصد از کودکان و تقریباً همه بزرگسالان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.باکتری های بیماری زا، استرپتوکوک موتانس (S. mutans)، بر اساس تشکیل پلی ساکاریدهای خارج سلولی (EPS) و بقای آنها در محیط های اسیدی باعث ایجاد حفره می شوند. بیوفیلم پلاک تشکیل شده دارای ویژگی های نامحلول بودن در آب، احتباس و نفوذپذیری کم غشاء می باشد.

یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی پروفسور چن ژو از موسسه تحقیقاتی فوجیان ، نانوکامپوزیت پراکسید فلزی حساس به pH را برای درمان شیمی‌دینامیک (CDT) با بارگذاری رز بنگال (RB) توسعه داده‌اند. عامل ضد باکتریایی روی نانوذرات پراکسید روی همراه با مس (NPs ZnO2-Cu) قرار گرفتند.

محققان دریافتند که نانوذرات ZnO2-Cu@RB می توانند به سرعت H2O2 کافی را در یک محیط بیوفیلم اسیدی تولید کنند. یون‌های مس دو ظرفیتی (Cu2+) آزاد می شوند و در یک واکنش فنتون مانند برای تولید رادیکال‌های هیدروکسیل شرکت می کنند. بنابراین، Cu2+ و H2O2 خود عرضه شده تا حد زیادی کارایی CDT را افزایش می دهند.

پروفسور چن گفت : نانوذرات ZnO2-Cu@RB به طور موثری از تولید مواد اسیدی، تشکیل بیوفیلم و دمینرالیزاسیون آپاتیت در pH پایین جلوگیری می کنند. این مطالعه پتانسیل نانوذرات ZnO2-Cu@RB را به عنوان یک عامل ضد باکتریایی موثر برای درمان بیماری‌های مرتبط با بیوفیلم باکتریایی نشان می‌دهد.